GC Broker
EN DE PL

UBEZPIECZENIA

Ryzyko budowy i montażu

W zależności od rodzaju i charakteru wykonywanych prac, ubezpieczenie dzielimy na: ryzyka budowy (CAR – Contractors All Risks) i ryzyka montażu (EAR – Erection All Risks).
Ubezpieczenie budowy może zawrzeć dowolna strona inwestycji, ale jest to uzależnione od treści zawartych porozumień i przyjętego podziału kosztów. W praktyce najczęściej ubezpieczenie takie zawiera Generalny Wykonawca. Jest to najkorzystniejsze dla każdej ze stron umowy. Zdarza się, że ubezpieczenia budowy zawiera sam inwestor. Bez względu na podmiot dokonujący ubezpieczenia ważne jest, by polisa obejmowała całość wykonywanych prac i wszystkie podmioty, które je realizują.

Proces budowlany, nie tylko od strony ubezpieczeniowej, jest związany z występowaniem szeregu zagrożeń, tj.

  • Działanie sił natury
  • Wady materiałowe
  • Błędy projektowe
  • Błędy pracowników budowlanych i innych uczestników procesu budowlanego
  • Działanie osób trzecich.

 

Wymienione wyżej zagrożenia mogą powodować uszkodzenia albo zniszczenie przedmiotu prac budowlanych lub montażowych (wznoszony budynek, obiekt inżynieryjny itp.), a także roszczenia cywilnoprawne lub utratę spodziewanych zysków przez inwestora (np. z tytułu utraty czynszu).

Wykonanie: Producer