GC Broker
EN DE PL

UBEZPIECZENIA

Utrata zysku

Ubezpieczenie utraty zysku związane jest z utratą korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda, objęta polisą ubezpieczeniem mienia, nie wystąpiła. W ramach ubezpieczeń utraconych korzyści wyróżnia się szkody ogólne i dwa rodzaje szkód szczegółowych: poniesione wydatki (expenses) i utracone korzyści (loss of profit). Ubezpieczenie BI (Business Interruption) jest uzupełnieniem ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Jest to bardzo istotne, ponieważ ewentualna odpowiedzialność ubezpieczyciela odnośnie rekompensaty utraconego zysku, będzie miała miejsce tylko wówczas, gdy zaistniała szkoda będzie mieścić się w zakresie odpowiedzialności, odnoszącym się do polisy podstawowej.

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest nie osiągnięcie szacowanego zysku brutto i/lub konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów działalności, powstałych wskutek zaistnienia w miejscu i okresie ubezpieczenia przerwy lub zakłócenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Ubezpieczającego.

Wykonanie: Producer